Hitvallásunk

Hisszük, hogy az ó- és újszövetségi Szentírás Isten szó szerint ihletett Igéje, eredeti szövegben tévedéstől mentes, a hit és az élet kérdéseiben a legfelsőbb és végső hatalom.

Hiszünk egy Istenben, a világ Teremtőjében és Fenntartójában, Aki öröktől fogva három személyben létezik: Atya, Fiú és Szentlélek.

Hiszünk Jézus Krisztus istenségében, szűztől való születésében, bűntelen életében, bűneinkért vállalt váltsághalálában, engesztelésül kiontott vérében, testi feltámadásában, Isten jobbjára emeltetésében, és az ő személyes, közeli és millenneum előtti visszajövetelében.

Hisszük, hogy minden ember vétkezett, ezért Isten előtt bűnös és az ő ítélete alatt áll.

Hisszük, hogy mindaz, aki hittel elfogadja Jézus Krisztust, újjászületik a Szentlélektől, Isten gyermekévé lesz és örökre üdvözül. A Szentlélek ott lakik minden hívő életében, hogy megvilágosítsa, vezesse és erejével felhatalmazza az életre, bizonyságtételre és a szolgálatra.

Hiszünk az Egyetemes Gyülekezetben, amely Krisztus Teste, a hívők összességéből áll Pünkösdtől kezdődően az elragadtatásig, és a helyi gyülekezetben, amely bemerített hívőknek autonóm gyülekezete, akik az újszövetségi levelekben leírt tisztségviselők vezetésével együtt hajtják végre Krisztus parancsolatait.

Hisszük, hogy Isten lelki ajándékokat ad minden hívőnek a Krisztus testének építésére. Azonban azt is valljuk, hogy a Lélek néhány ajándéka, úgymint nyelveken való szólás és gyógyítás, nyilvánvalóan az első gyülekezetek gyakorlatára korlátozódott. Hisszük, hogy Isten válaszol választott népének imádságára és az ő terveinek megfelelően gondoskodik szükségleteiről.

Hisszük az igazak és bűnösök testi feltámadását, a megváltottak örök üdvösségét a dicsőségben és az elveszettek örök, tudatos büntetését a pokolban.

Hisszük, hogy minden hívő olyan életre hivatott, mely mentes minden bűnös világi gyakorlattól és szövetségtől.